Deputy Area Manager

We are offering an exciting opportunity for an experienced, dynamic individual to assist and support the Area Manager in the operational management of the Area Team and the recruitment, assessment, training and support of a diverse range of foster carers and placements.

This role includes managing Senior Supervising Social Workers, recruiting permanent Social Workers, sessional Social Workers, admin staff and dealing with HR matters.

To be considered, you will need to have experience of working with children and young people in a statutory setting and have a management qualification (or willingness to undertake one). You will also need to be registered with Social Care Wales and have a DipSW, CSS or CQSW qualification.  An enhanced DBS clearance is required and this check will be undertaken by TACT on your behalf. The use of a car is essential.

You will be required to work an out of hours rota, attracting an additional allowance of £1,500 per annum. 

TACT offer an excellent benefits package including 31 days paid holiday, flexible working arrangements, group income protection scheme, death in service and stakeholder pension scheme (salary sacrifice) and fantastic learning and development opportunities.

Please see the job information pack for further information.

The post will be office based in Cardiff but will involve significant travel within South Wales.

Applications from fluent Welsh speakers will be welcomed.

Closing: Monday, 17th February 2020

Interviews: Monday, 24th February 2020 (TACT Wales CF11 9LJ)

TACT reserve the right to close the vacancy once we have received sufficient applications, so we advise you to submit your application as early as possible to prevent disappointment.

 

Rydyn ni'n chwilio am Ddirprwy Reolwr Ardal - Gweithiwr Cymdeithasol yng Nghymru. Rydyn ni'n cynnig 31 diwrnod o wyliau blynyddol, trefniadau gweithio hyblyg, yswiriant marw yn y swydd, yswiriant ar gyfer salwch hirdymor yn ogystal â llawer o fanteision eraill.

Rydyn ni'n cynnig cyfle cyffrous i unigolyn profiadol a deinamig gynorthwyo a chefnogi'r Rheolwr Ardal gyda rheolaeth weithredol dros y Tîm Ardal, ac o ran recriwtio, asesu, hyfforddi a chefnogi ystod amrywiol o leoliadau a gofalwyr maeth.

Mae'r rôl yn cynnwys rheoli Uwch Weithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol, recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol parhaol, Gweithwyr Cymdeithasol sesiynol, staff gweinyddol a delio â materion adnoddau dynol.

Er mwyn cael eich ystyried am y swydd, bydd angen i chi feddu ar brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliad statudol a meddu ar gymhwyster rheoli (neu barodrwydd i ennill cymhwyster o'r fath). Bydd angen i chi hefyd fod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a meddu ar gymhwyster DipSW, CSS neu CQSW.  Mae angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd y gwiriad hwn yn cael ei wneud gan TACT ar eich rhan. Mae defnydd o gar yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd gofyn i chi weithio rota y tu allan i oriau arferol, a fydd yn golygu lwfans ychwanegol o £1,500 y flwyddyn i chi. 

Mae TACT yn cynnig pecyn buddion rhagorol sy'n cynnwys 31 diwrnod o wyliau â thâl, trefniadau gweithio hyblyg, cynllun diogelu incwm grŵp, cynllun marw yn y swydd a chynllun pensiwn cyfranddeiliaid (aberthu cyflog) a chyfleoedd dysgu a datblygu gwych.

Mae rhagor o wybodaeth ym mhecyn gwybodaeth y swydd.

Bydd y swydd wedi'i lleoli yng Nghaerdydd ond bydd gofyn i chi deithio cryn dipyn ledled y de.

Croesewir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg rhugl.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 17 Chwefror 2020
Cyfweliadau: Dydd Llun, 24 Chwefror 2020 (TACT Cymru CF11 9LJ)

Mae TACT yn cadw'r hawl i gau'r hysbyseb swydd pan fyddwn wedi cael digon o geisiadau, felly rydyn ni'n eich cynghori i gyflwyno'ch cais cyn gynted â phosib rhag cael eich siomi.